Prof.Dr.Salih PAY'ın ULUSAL BİLDİRİLERİ

     CV sayfası             ANA SAYFA

 

 

 

1- Dr. M. Karalar, Dr. B. Koç, Dr. Y. Baykal, Dr. S. Pay, Dr. K. Sağlam, Dr. T. Ünal. Kronik karaciğer hastalarında kompleman ve immün globülin düzeyleri. G.K.K. I. Ulusal Tıp Sempozyumu, 1-3 Kasım 1993

 

2- Dr. K. Sağlam, Dr. M. Kutlu, Dr. Y. Oğuz, Dr. S. Pay, Dr. Y. Baykal. Kalp hastalığı yönünden asemptomatik olan diabetik olgularda sol ventrikül fonksiyonlarının ekokardiyografik değerlendirilmesi. 1994 Ulusal Diabet Kongresi, 4-7 Mayıs 1994

 

3- Dr. S. Pay, Dr. M.Tanyüksel, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. H. Gün, Dr. Ç. Özdemir, Dr. V. Özgüven. Kronik lenfositik lösemili bir hastada toksoplazmozis vakası. I. Ulusal Toksoplazma Kongresi, 12-13 Ekim 1995

 

4- Dr. S. Pay, Dr. N. Özcan, Dr. Dr. L. Tokgözoğlu, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. A. Kırılmaz. Prematüre koroner arter hastalarında lipid, lipoprotein ve apolipoprotein bozuklukları. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20 Ekim 1996

 

5- Dr. S. Nalbant, Dr. M. R. Mas, Dr. Ü. Ateşkan, Dr. S. Pay, Dr. H. Erdem, Dr. K. Sağlam, Dr. F. Kocabalkan. Duedonal ülser ve hemorajik erozyonlara bağlı üst gastrointestinal kanamalarının kontrolünde somatostatin ile omeprazol tedavisinin karşılaştırılması. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri, 25-30 Eylül 1995

 

6- Dr. Y. Baykal, Dr. S. Pay, Dr. F. Gök, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. F. Kocabalkan. Kızamık enfeksiyonuna bağlı antifosfolipid sendromu (bir olgu nedeniyle). XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997

 

7- Dr. F. Kocabalkan, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. B. Cömert, Dr. S.Pay, Dr. Y. Baykal. SLE’de Ro (SS-A) ve La (SS-B) antikorlarının klinik ve laboratuvar bulgularla ilişkisi. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997

 

8- Dr. Y. Baykal, Dr. G. Özet, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. S. Pay, Dr. E. Önde, Dr. F. Gök, Dr. B. Koç, Dr. F. Kocabalkan. Sindaktili ile hipertansiyon arasındaki ilişki. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997

 

9- Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. L. Tokgözoğlu, Dr. M. Yımaz, Dr. Z. Çalışkaner. Östrojen replasman tedavisinin antidislipidemik etkinliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 10-13 Ekim 1998

 

10- Dr. M. Çalgüneri, Dr. S. Pay, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. V. Çobankara (Sözlü). Romatoid artritte kombine tedavi. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

11- Dr. M. Çalgüneri, Dr.Ş. Apraş, Dr. S. Pay, Dr. İ. Ertenli, Dr. S. Kiraz, Dr. V. Çobankara (Sözlü). Erken diffüz sistemik sklerozis tedavisinde siklofosfamid ve düşük doz prednizolon tedavisi ile D-Penisillamin tedavisinin etkinliklerinin karşılaştırılması. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

12- Dr. M. Çalgüneri, Dr. S. Pay, Dr. İ. Ünsal, Dr. İ. Ertenli, Dr. V. Çobankara, Dr.Ş. Apraş, Dr. S. Kiraz. Kronik yaygın kas iskelet sistemi yakınması olan premenopozal kadın hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak değerlendirilmesi. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

13- Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. S. Dağdelen, Dr. M. Çalgüneri, Dr. S. Pay, Dr.Ş. Apraş, Dr. V. Çobankara. Hacettepe üniversitesinde görülen salmonella tifimiriyum besin zehirlenmesi sonrası reaktif artrit insidans çalışması. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

14- Dr. A Yıldırır, Dr. S. Aksöyek, Dr. M. Çalgüneri, Dr. Ş. Apraş, Dr. G. Kabakçı, Dr. K. Aytemir, Dr. M.K. Batur, Dr. S. Pay, Dr. A. Oram, Dr. S. Kes. Ankilozan spondilitte sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 15- Dr. M. Çalgüneri, Dr. S. Pay, Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. V. Çobankara, Dr. Ş. Apraş. Primer fibromiyalji kriterleri taşıyan hastalarda diğer klinik bulgular ve karpal tünel sendromu. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 16- Dr. M. Çalgüneri, Dr. S. Pay, Dr. İ. Ertenli, Dr. V. Çobankara, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Kiraz. Primer fibromiyalji kriterleri taşıyan hastalarda tiroid fonksiyonları ve otoantikorları. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 17- Dr. M. Çalgüneri, Dr. S. Pay, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. V. Çobankara. Primer fibromiyalji kriterleri taşıyan hastalarda hipofiz fonksiyonları. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 18- Dr. İ. Ertenli, Dr. S. Kiraz, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Pay, Dr. V. Çobankara, Dr. M. Çalgüneri. Primer Raynaud fenomeninde yavaş salınımlı nifedipin. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 19- Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. M. Çalgüneri, Dr. İ. Haznedaroğlu, Dr. M. Erman, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Pay, Ş. Kirazlı. Progressiv sistemik sklerozda trombopoietin. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 20- Dr. M. Çalgüneri, Dr. Ş. Apraş, Dr. A. Yıldırır, Dr. S. Pay, Dr. V. Çobankara, Dr. K. Övünç. Behçet hastalığında sağ kalp ve major venlerde multipl ve rekürren tromboz: Nadir görülen bir olgu. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 21- Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. M. Çalgüneri, Dr. İ. Haznedaroğlu, Dr. S. Pay, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Dündar, Ş. Kirazlı. Behçet hastalığı eklem sıvısında plazminojen aktivatör inhibitör-1. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 22- Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. M. Çalgüneri, Dr. İ. Haznedaroğlu, Dr. V. Çobankara, Dr. S. Pay, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Dündar, Ş. Kirazlı. Behçet hastalığında süperoksit dismutaz ve nitrik oksit düzeyleri. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 23- Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. M. Çalgüneri, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Pay, Dr. İ. Çelik. Behçet hastalığında antikardiyolipin antikor sıklığı ve klinik bulgularla ilgisi: Bir yıllık izlem. 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 1998

 

 24- Dr. V. Çobankara, Dr. İ.C. Haznedaroğlu, Dr. A. Koşar, Dr. S. Pay, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Dündar, Ş. Kirazlı. Reaktif ve klonal trombositozlu ve İTP’li hastalarda İCAM-1. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998

 

 25- Dr. V. Çobankara, Dr. İ.C. Haznedaroğlu, Dr. A. Koşar, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Pay, Dr. S. Dündar, Ş. Kirazlı. Reaktif ve klonal trombositozlu ve İTP’li hastalarda fibronektin. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998

 

 26- Dr. V. Çobankara, Dr. İ.C. Haznedaroğlu, Dr. A. Koşar, Dr. S. Pay, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Dündar, Ş. Kirazlı. Reaktif ve klonal trombositozlu ve İTP’li hastalarda trombomodulin. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998

 

 27- Dr. V. Çobankara, Dr. İ.C. Haznedaroğlu, Dr. A. Koşar, Dr. S. Pay, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Dündar, Ş. Kirazlı. Reaktif ve klonal trombositozlu ve İTP’li hastalarda protein Z. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998

 

 28- Dr. M. Çalgüneri, Dr. V. Çobankara, Dr. Ş. Apraş, Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli, Dr. M. Aybar, Dr. S. Pay, Dr. A. Öztürk. Primer Sjögren Sendromlu 30 vakanın klinik ve immünolojik değerlendirmesi. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Kasım 1999

 

29- Dr. S. Pay, Dr. M. Çalgüneri, Dr. İ. Haznedaroğlu, Dr. İ. Ertenli, Dr. S. Kiraz, Dr. Ş. Apraş, Dr. V. Çobankara. Primer Fibromiyaljide vasküler hasarın proinflamatuvar sitokinler, trombomodulin ve fibronektin ile değerlendirmesi. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Kasım 1999

 

 30- Dr. S. Pay, Dr. H. Erdem, Dr. M. Serdar, Dr. A. Dinç, Dr. İ. Şimşek, Dr. M. Turan (Sözlü). İnflamatuvar artritlerde sinoviyal sıvıda MMP-1 ve TIMP-1 düzeyleri. Ulusal Romatoloji Kongresi 2000, 17-20 Ekim 2000

 

 31- Dr. A. Dinç, Dr. S. Pay, Dr. H. Erdem, Dr. İ. Şimşek, Dr. M. Uzun. Kolesterol perikarditi gelişen bir romatoid artrit olgusu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2000, 17-20 Ekim 2000

 

 32- Dr. S. Pay, Dr. M. Uzun, Dr. A. Dinç, Dr. İ. Şimşek, Dr. F. Kılıçarslan, Dr. H. Erdem. Sklerodermalı hastalarda diyastolik fonksiyon disfonksiyonu: Doku doppler çalışması. Ulusal Romatoloji Kongresi 2000, 17-20 Ekim 2000

 

 33- Dr. A. Dinç, Dr. S. Pay, Dr. İ. Şimşek, Dr. H. Erdem, Dr. M. Tanyüksel, Dr. K. Çağlar, Dr. E. Araz. Polimiyozit ve toksoplazmozis ilişkisi: Crush sendromlu hastalarda bir gözlem. Ulusal Romatoloji Kongresi 2000, 17-20 Ekim 2000

 

 34- Dr. S. Pay, Dr. A. Dinç, Dr. İ. Şimşek, Dr. H. Erdem. Poliarteritis nodoza ve antifosfolipid sendromu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2000, 17-20 Ekim 2000

 

 35- Dr. S. Pay, Dr. A. Dinç, Dr. İ. Şimşek, Dr. H. Erdem, Dr. M. Turan. Pulmoner tutulumlu bir Behçet olgusu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2000, 17-20 Ekim 2000

 

 36- Dr. S. Pay, Dr. B. Beşirbellioğlu, Dr. H. Erdem, Dr. U. Dizer, Dr. A. Özgül. Pürülan menenjiti taklit eden bir nörobehçet olgusu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2000, 17-20 Ekim 2000

 

 37- Dr. S. Pay, Dr. A. Dinç, Dr. İ. Şimşek, Dr. H. Erdem, Dr. M. Demiriz. Ailesel Akdeniz Ateşi ve eritema induratum: İki olgu sunumu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2000, 17-20 Ekim 2000

 

 38- Dr. M. Şandır, Dr. H. Erdem, Dr. S. Pay, Dr. A. Dinç. AAA hastalarında dependent pozisyonda bacaklarda lökosit takılmasının incelenmesi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2002, 1-5 Ekim 2002

 

 39- Dr S. Yeşillik, Dr. H. Erdem, Dr. S. Pay, Dr. A. Dinç. Erkek ve kadın SLE hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri. Ulusal Romatoloji Kongresi 2002, 1-5 Ekim 2002

 

 40- Dr. H. Erdem, Dr. K. Başköy, Dr. S. Pay, Dr. A. Dinç. Behçet hastalarında pulmoner inceleme sonuçları. Ulusal Romatoloji Kongresi 2002, 1-5 Ekim 2002

 

 41- Dr. M. İnanç, Dr. İ. Fresko, Dr. H. Direskeneli, Dr. N. Akkoç, Dr. E. Dalkılıç, Dr. E. Erken, Dr. Y. Karaaslan, Dr. G. Kınıklı, Dr. F. Öksel, Dr. S. Pay, Dr. H. Yazıcı, Dr. A.E. Yücel, Dr. M. Koniçe. Aktif romatoid artritli hastalarda leflunomidin etkinlik ve güvenirliği: Çok merkezli açık çalışma. Ulusal Romatoloji Kongresi 2002, 1-5 Ekim 2002

 

 42- S. Türkoğlu, D. Aldemir, F. Gök, E. Öğüş, S. Pay, H. Aslan. Behçet sendromlu hastalarda serum arjinaz aktivitesinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 15-19 Mayıs 2004

 

43- S. Pay, U. Musabak, H. Erdem, A. Pekel, I. Simsek, A. Şengül, A. Dinç (Sözlü sunum). Şimerik Anti-TNF-alfa, İnfliximab, Dolaşımdaki Mononüklear Hücrelerin Nötrofiller Üzerindeki Priming Etkilerini Bloke Ederek Kemotaksis ve Oksijen Radikali Yapımı Azaltır. Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

44- U. Muşabak, S. Pay, H. Erdem, İ. Şimşek, A. Pekel, A. Dinç, A. Şengül. Behçet hastalığında serum İL-18 düzeylerinin hastalık aktivitesi ve klinik prezentasyonlar ile ilişkisi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

45- S. Pay, H. Erdem, A. Pekel,  İ. Şimsek, U. Musabak,  A. Şengül, A. Dinç. Behçet Hastalığı Sinovitinde Proinflamatuar Sitokinler ve MMP-3 Ekspresyonu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

46- S. Pay, A. Pekel, I. Simsek, U. Musabak, H. Erdem, A. Dinç, A. Şengül. İnflamatuar Artritlerde CXCR1 ve CXCR2 Kemokin Reseptör Ekspresyonu: Artmış Sinoviyal Nötrofil CXCR2 Ekspresyonu Eroziv Değişikliklerle ilişkili mi? Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

47- S. Pay, Ankara Romatoloji Çalışma Grubu Adına Erişkin Still Hastalığı ve Sistemik Juvenil Artritli Hastaların Karşılaşılaştırılması: Çok Merkezli Klinik Çalışma. Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

48- H. Erdem, S. Pay, M. Serdar, I. Simsek, A. Dinc, A. Pekel, U. Musabak, M. Turan. İnflamatuar Artritli Hastalarda Sinoviyal ELR(+) (Anjiojenik) Kemokin Ekspresyonu: Düşük Düzeyleri Pannus ve Erozyon Gelişimini Önler mi? Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

49- S. Pay, U. Musabak, H. Erdem, I. Şimsek, A. Dinç. İL-8, Nötrofil Migrasyonunu CXCR2’den Çok CXCR1 Kemokin Reseptörü Üzerinden Uyarır. Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

50- H. Aslan, D. Aldemir, S. Pay, E. Öğüş, F. Gök, S Türkoğlu. Behçet Hastalığında Serum Homosistein ile Sistein Düzeyleri ve Tromboz ile İlişkisi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

51- Dinç A, Bayır A, Şimşek İ, Erdem H, Pay S. Behçet Hastalığında Görülen Klinik Bulguların Orantılı Venn Şeması Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

52- Yilmaz OS, Dinç A, Erdem H, Simsek İ, Pay S, Pekel A. Behçet Üveitli Hastalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ve Tümör Nekrozis Faktör- Alfa (TNF- Alfa) Serum Düzeyleri Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

53- Bozoglu E, Dinç A, Erdem H, Pay S, Simsek I. Behçet Trombozunda Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ve Monosit Kemoatraktan Protein -1 (MCP-1) Seviyeleri. Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

54- Dinç A, Erdem H, Şimşek İ, Pay S, Çetin T, Serdar M A. Digital Gangrenle Seyreden Disfibrinonjemi Olgusu Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

55- Erdem H, Pay S, Dinç A, Şimşek İ, Deniz Ö, Özcan A. İntertisyel Akciğer Hastalığı ve Ailevi Akdeniz Ateşi Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

56- Erdem H, Dinç A, Pay S, Şimşek İ, Uysal U. Lumbo-Peritoneal Şant Yapılan Nörobehçet Olgusu Ulusal Romatoloji Kongresi 2004, 31 Ekim-3 Kasım 2004

 

57-Çınar M, Şimşek İ, Erdem H, Pay S, Dinç A. Paravertebral piyomiyozit olgusu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2005, 30 Ağustos-04 Eylül 2005

 

58- Dinç A,  Erdem H, Rowczenio D, Şimşek İ, Pay S, Bahçe M, Lachman H. Bir Türk ailede TNF reseptör ilişkili periyodik sendrom (TRAPS). Ulusal Romatoloji Kongresi 2005, 30 Ağustos-04 Eylül 2005

 

59- Şimşek İ , Pay S, Pekel A, Dinç A, Muşabak U, Erdem H, Şengül A. Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında T helper 1 polarizasyonunu yönlendiren serum proinflamatuar sitokin düzeyleri. Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

60- Erdem H, Pay S, Muşabak U, Şimşek İ, Dinç A, Pekel A, Şengül A. İnflamatuar artritlerde sinoviyal anjiostatik ELR (-)  kemokinler. Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

61- Pay S, Muşabak U, Şimşek İ, Erdem H, Pekel A, Şengül A ,  Dinç A. Behçet hastalığındaki sinoviyal lenfoid neogenetik faktörler: SDF-1/CXCL12 ve BCL/CXCL13 artritin subakut seyrinden sorumlu mu? Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

62- Pay S, Simsek I, Erdem H, Pekel A, Musabak U, Sengul A, Dinc A. Behçet hastalığında dendritik hücre alt gruplarının sayısal ve fonksiyonel analizi: Plazmasitoid dendritik hücrelerdeki fonksiyonel bozukluk th1 polarizasyonuna katkıda bulunuyor mu? Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

63- Pay S, Abbasov T, Erdem H,  Muşabak U, Şimşek İ, Pekel A,Akdoğan A, Şengül A, Dinç A. Behçet hastalarında serum MMP-2 ve MMP-9 seviyeleri: Bunlar anevrizma oluşumu ile birlikte görülen vaskülo-behçet hastalığı ile korele midirler? Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

64- Dinc A, Simsek I, Meriç C, Erdem H, Pay S. (Sözlü sunum) Behçet hastaları tarafından aylık ve günlük olarak bildirilen klinik belirtilerin karşılaştırılması. Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

65- Çınar M, Meriç C, Şimşek İ, Erdem H, Dinç A, Pay S. Toksik epidermal nekrolizis benzeri akut kutanöz lupus olgusu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

66- Simsek I, Meriç C, Erdem H, Pay S, Köse O, Dinc A. Behçet hastalarında, iki aylık takip sırasında, günlük klinik aktivitenin günlük iyilik durumu ile ilişkisi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

67- Çınar M, Dinç A, Şimşek İ, Erdem H, Koç B, Tunca Y, Gül D, Pay S. Spondiloartrit hastalarında tam doz SOAİİ’lere yanıt ve MEFV mutasyonu varlığının yanıt üzerindeki etkisi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

68- Şimşek İ, Çınar M, Erdem H, Çalışkaner AZ, Dinç A, Pay S. Ankilozan spondilit hastalarında tuberkülin deri testi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

69- Meriç C, Çınar M, Şimşek İ, Erdem H, Dinç A, Pay S. Behçet hastalığı ve ankilozan spondilit birlikteliği olan bir hastada, piyoderma gangrenozum ve hidradenitis suppurativa. Ulusal Romatoloji Kongresi 2006, 01-04 Eylül 2006

 

70- Şimşek İ, Çınar M, Güleç M, Erdem H, Dinç A, Pay S, Akyol M, Meriç C. (Sözlü sunum) Ankilozan spondilit ve romatoid artrit hastalarında anti-TNF tedavisi öncesi anerji durumunun tuberkülin ve kandida deri testleri ile değerlendirilmesi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2007, 01-05 Eylül 2007

 

71- Şimşek İ, Kaya A, Erdem H, Pay S, Yenicesu M, Dinç A. Etanersept tedavisi ile nefrotik sendromu remisyona giren ancak renal amiloid birikimi azalmayan bir TRAPS olgusu: Anti-TNF ajanlar amiloidoz üzerine gerçekten etkili mi? Ulusal Romatoloji Kongresi 2007, 01-05 Eylül 2007

 

72- Şimşek İ, Çınar M, Örs F, Erdem H, Deniz Ö, Dinç A, Pay S, Battal B. Etanersept kullanan ankilozan spondilit hastalarında toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomagrafi sonuçları. Ulusal Romatoloji Kongresi 2007, 01-05 Eylül 2007

 

73- Sarı İ, Şimşek İ, Güvenç İ, Sanal T, Erdem H, Pay S, Dinç A. Ankilozan spondilit ile ailevi Akdeniz ateşine eşlik eden osteopoikiloz olgusu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2007, 01-05 Eylül 2007

 

74- Dinç A, Pay S, Sarı İ, Şimşek İ, Yiğit T, Öz F, Karslıoğlu Y, Erdem H. İdiopatik granülomatöz mastit: Metotreksat kullanımı ile başarıyla tedavi edilen üç olgu. Ulusal Romatoloji Kongresi 2007, 01-05 Eylül 2007

 

75-  Şimşek İ, Gündoğan FÇ, Çınar M, Sobacı G, Erdem H, Pay S, Dinç A. Etanersepte bağlı retina toksisitesi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2007, 01-05 Eylül 2007

 

76- Şimşek İ, Erdem H, Pay S, Sobacı G, Dinç A. Anti-tümör nekrozis faktör alfa tedavisi seyrinde optik nörit gelişmi. Ulusal Romatoloji Kongresi 2007, 01-05 Eylül 2007